AVG Privacy verklaring

AVG Privacy verklaring

Welkom bij Yoga Priya Emmen.

AVG privacy-verklaring.

Ter beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en dat deze gegevens nooit en te nimmer mag en kan herleiden naar onbedoelde en niet toelaatbare digitale locatie’s heeft Yoga Priya Emmen , om u het vertrouwen te geven , deze wettelijke
AVG-privacy verklaring aan u kenbaar gemaakt.

Privacy Statement (AVG).

Yoga Priya Emmen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze wettelijke AVG privacyverklaring.

Contactgegevens:
Yoga Priya Emmen – www.yogapriya.nl
KVK.NR:60442239.

De verantwoordelijke – **“Functionaris Gegevensbescherming” – rechtspersoon van Yoga Priya Emmen is te bereiken via:

ingrid@yogapriya.nl

Belangrijk:

Er zijn drie soorten organisaties die onder de verordening verplicht zijn een** Functionaris Gegevensbescherming te hebben:

1.De overheid.

2.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het doen van verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen.

3.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het op grote schaal verwerken van bijzondere gegevens.

Yoga Priya Emmen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Aanvullende informatie betreft: afspraak behandeling/yoga les-opleiding yoga docent-geboortedatum-leeftijd -geboortedatum- man of vrouw-
– digitaal verzenden van factuur/opdrachtbevestiging –

**-(optioneel) –
– ** Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of reviews te geven in digitale correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van wettelijke verzorger(s) ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan expliciet betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die en uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  ingrid@yogapriya.nl dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Yoga Priya Emmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling opdrachtbevestiging-.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren-.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten-.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.(optioneel)-

Yoga Priya Emmen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte m.b.t. Uw factuur met btw.
-Juridische afwikkeling bij eventuele schade/letsel/vermissing/diefstal.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Yoga Priya Emmen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoonlijk individu (bijvoorbeeld een medewerker van ) tussen zit.

Yoga Priya Emmen gebruikt de daarvoor bestemde computerprogramma’s of beveiligings-systemen die voldoen aan de wettelijk Europese AVG privacy-regelgeving.
Yoga Priya Emmen werkt over en met beveiligde internetverbindingen en desbetreffende data dat ten alle tijde binnen de Europese grenzen gewaarborgt blijft.

Alle data staat dubbel opgeslagen zodat deze nooit kwijt raakt en kan herleiden naar onbedoelde digitale locaties.
Ook heeft Yoga Priya Emmen in deze alles mbt. de verplichte AVG privacyverklaring op orde.

Yoga Priya Emmen werkt met Outlook-email van Microsoft Windows 10 op de PC/laptop om u te van dienst te kunnen zijn met de beantwoording van uw aanvragen of andere vragen.

Bedrijfs PC/ laptop van en ten behoeve van Yoga Priya Emmen is volledig beveiligd met verschillende beveiligings- software.

Hoe lang Yoga Priya Emmen uw persoonsgegevens bewaart cq. in file houdt.

Yoga Priya Emmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
Organisaties cq. MKB ondernemingen bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren.
Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Yoga Priya Emmen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Yoga Priya Emmen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken.

Yoga Priya Emmen gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yoga Priya Emmen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

ingrid@yogapriya.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Onherkenbaar!

Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Yoga Priya Emmen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit– persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Yoga Priya Emmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk en/of vermoedens heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via:

ingrid@yogapriya.nl

Yoga Priya Emmen verklaart dat zij alles in het mogelijke zal bewerkstelligen door deze wettelijke verplichte AVG privacy-verklaring volgens de Europese wetgeving na te streven en te hanteren.

Met vriendelijke groet,

Yoga Priya Emmen .